สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่เอกสารประกอบการสัมมนา SOD ณ กรกฏาคม 2555

  แนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐประจำปี 2555

เอกสารแนบ

 1. แนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐประจำปี 2552
 2. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนธันวาคม 2551
 3. แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ ประจำปี 2551
 4. แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ ประจำปี 2550

เอกสารประกอบการสัมมนา SOD เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 13.00 - 16.30 น.

 1. นโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย
 2. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และความเชื่อมโยงกับรัฐวิสาหกิจ
 3. SOD และรัฐวิสาหกิจ

ตัวอย่างการจัดทำ Statement of Corporate Intent ในต่างประเทศ

 1. Queensland Rail ประเทศออสเตรเลีย
 2. Western Power ประเทศออสเตรเลีย
 3. NewZealand Post ประเทศนิวซีแลนด์
chevron up