เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ปี 2554


PDF พิมพ์ อีเมล

การบริการจัดการความเสี่ยง (Risk)

1. การประชุมเชิงสัมมนา เรื่องการประเมินผลการดำเินินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรหัวข้อ "การบริหารความเสี่ยง" 

การบริหารจัดการสารสนเทศ (IS)

2. การประชุมเชิงสัมมนา เรื่องการประเมินผลการดำเินินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรหัวข้อ "การบริหารจัดการสารสนเทศ"

การควบคุมภายใน (IC)

3. การประชุมเชิงสัมมนา เรื่องการประเมินผลการดำเินินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรหัวข้อ "การควบคุมภายใน"

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR)

4. การประชุมเชิงสัมมนา เรื่องการประเมินผลการดำเินินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรหัวข้อ "การบริหารทรัพยากรบุคคล"

บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Board)

5. การประชุมเชิงสัมมนา เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ "บทบาทคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ"

6. แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กร ปี 2554

7. เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากร ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ
(วันที่ 13 มิถุนายน 2554)

8. แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กรปี 2555

 

 
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:16 น.
โลโก้ สคร.

 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-5880-7

www.sepo.go.th
webmaster@sepo.go.th