ห้องกฏหมาย-ด้านบุคลากร


PDF พิมพ์ อีเมล

 กฎหมายต่างๆ 

 
 ความเห็นทางกฎหมาย 

 
 มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน 

 
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:35 น.
โลโก้ สคร.

 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-5880-7

www.sepo.go.th
webmaster@sepo.go.th