ข่าวการรับสมัครงาน-ข้าราชการ

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=475:2016-01-13-07-06-31&Itemid=209index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=469:2015-12-24-08-39-27&Itemid=517index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=453:2015-07-03-04-35-52
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=444:2015-04-22-03-07-36index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=448:2015-06-22-02-28-14index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=443:-pppsindex.php?option=com_phocadownload&view=category&id=442:2015-04-07-03-07-54
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=426:2014-05-29-06-50-28index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=425:2014-04-21-06-30-44index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=424:2014-04-04-08-40-47
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=422:-5-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=419:2014-02-27-06-15-25index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=416:2014-02-17-03-59-44&Itemid=92
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=395:2013-07-19-07-56-56index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=347:-sepa-2556index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=348:-sepa-sepa-11-13-2556index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=351:-sepa-19-2556index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=362:-2556index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=364:-sa-process-sar-ofi-roardmap-ba-9-11-2556index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=367:-sa-process-sar-ofi-roadmap-24-26-2556index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=368:-sepa-2556-15-2556-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=397:--c-------
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=349:-organizational-performance-reportindex.php?option=com_phocadownload&view=category&id=354:-organizational-performance-report-baindex.php?option=com_phocadownload&view=category&id=355:-organizational-performance-report-ba-5-2556-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=283:-sepa-aindex.php?option=com_phocadownload&view=category&id=284:baseline-a-2555index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=332:-sepa-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=282:-sepa-ba1-16-18-55-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=285:-sepa-ba-27-29-2555-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=301:sepa14160555index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=302:sepa21230555index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=340:2012-11-22-06-30-10

เกณฑ์ 2555 (5/14)

การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตามระบบ SEPA กลุ่ม BA1 (ปีงบประมาณ) วันที่ 16-18 ม.ค. 55 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ (3)

การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลตามระบบ SEPA สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA ปีปฏิทินวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สถาบันวิชาการทีโอที (3)

การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตามระบบ SEPA สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB ปีงบประมาณ วันที่ 14-16 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมตวันนา (3)

การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตามระบบ SEPA สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB ปีปฏิทิน วันที่ 21-23 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมตวันนา (3)

การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (2)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=298:sar-2-40455index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=328:-self-assessment-report-sar-bb-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=329:-self-assessment-report-sar-bb-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=281:-organizational-performance-report-roadmap-sepa-ba-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=286:-organizational-performance-report-roadmap-sepa-ba-1-2-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=305:-sepa-bb-24-25-2555index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=306:-sepa-bb-28-29-2555index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=394:2013-07-19-03-47-27
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=265:-a-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=272:-baindex.php?option=com_phocadownload&view=category&id=264:-2554index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=273:-sepa-bb-6-7-2554-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=275:-sepa-ba-2-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=277:-sepa-ba-1-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=280:-sepa-a-25-2554index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=269:-self-assessment-report-sar-ba-1-6-8-54-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=270:-self-assessment-report-sar-ba-2-11-13-54index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=271:-self-assessment-report-sar-bb-25-26-54index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=278:-self-assessment-report-sar-a-29-2554
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=268:-organizational-performance-report-roadmap-13-2554index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=274:-organizational-performance-report-roadmap-ba-2-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=276:-organizational-performance-report-roadmap-ba-1index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=279:-organizational-performance-report-roadmap-a-27-2554index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=384:-pppindex.php?option=com_phocadownload&view=category&id=411:2013-11-06-08-44-42index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=381:2013-06-28-08-45-45&Itemid=444
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=379:2013-06-19-04-02-39&Itemid=424index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=378:2013-06-17-03-51-07index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=353:-public-private-partnerships-ppps&Itemid=398index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=361:-psc-input&Itemid=398index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=371:-2-2556-&Itemid=398
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=339:472541index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=338:2012-10-27-08-42-46index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=5:2011-06-02-06-21-01&Itemid=281index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:2011-06-02-06-21-13&Itemid=281
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=325:-2553&Itemid=371index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=326:-2554&Itemid=371index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=327:-2555&Itemid=371index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=341:-2556&Itemid=371index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=413:-2557&Itemid=371index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=436:-2558&Itemid=371index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=474:-2559&Itemid=371index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:4years&Itemid=67index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=208:-4-2555-2558-&Itemid=67index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=322:-4-2552-2555-&Itemid=67index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=321:-2555--
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=319:state-enterprise-board&Itemid=369index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=318:2012-05-31-08-06-28index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=311:industries
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=307:2012-05-24-03-31-51&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=308:-template-fin-a08--evm&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=309:-evm-version-12&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=310:faq-evm&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=312:evm-excutive-manual-2010&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=313:-evm--2555--2549&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=314:-evm-2555-2555&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=316:-evm--2555--2555&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=317:ep2555&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=359:ep-2556&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=360:-best-practice-evm-13-2556&Itemid=355index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=304:2012-05-17-07-40-19&Itemid=354index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=297:2012-04-17-04-05-50
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=294:--2555index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=289:score-for-soes&Itemid=101index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=290:2012-02-24-04-22-29&Itemid=101index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=291:2012-02-24-04-27-55&Itemid=101index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=252:2012-02-13-08-53-01index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=330:2012-07-30-03-16-51index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=331:ser-55index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=335:--2555index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=357:ser553index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=398:ser-561index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=418:ser-563index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=420:-57index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=431:ser-571index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=437:ser572index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=455:ser574index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=462:2015-09-01-06-48-55
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=248:2012-02-08-11-54-23&Itemid=338index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249:2012-02-09-12-06-54&Itemid=338index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=250:2012-02-09-12-07-14&Itemid=338index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=245:pmqa-file-270155&Itemid=337index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=246:pmqa-by-ratchawan&Itemid=337index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=247:2012-02-08-09-18-13&Itemid=337index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=243:sepotumapiban55&Itemid=328index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=244:sepotumapiban54&Itemid=328index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=346:2556&Itemid=328
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=239:25537&Itemid=336index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=240:25547&Itemid=336

หมวด 7 (2/4)

2553 (2)

2554 (2)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=237:25536&Itemid=335index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=238:25546&Itemid=335

หมวด 6 (2/4)

2553 (2)

2554 (2)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=234:25535&Itemid=334index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=236:25545&Itemid=334

หมวด 5 (2/4)

2553 (2)

2554 (2)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=232:25534&Itemid=333index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=233:25544&Itemid=333

หมวด 4 (2/4)

2553 (2)

2554 (2)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=230:25533&Itemid=332index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=231:25543&Itemid=332

หมวด 3 (2/4)

2553 (2)

2554 (2)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=227:25532&Itemid=331index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=228:25542&Itemid=331

หมวด 2 (2/4)

2553 (2)

2554 (2)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=225:25531&Itemid=330index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=226:25541&Itemid=330

หมวด 1 (2/5)

2553 (2)

2554 (3)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=224:serindex.php?option=com_phocadownload&view=category&id=342:ser2index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=408:256index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=427:ser-561index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=445:ser573index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=459:ser581

SER (6/345)

SER (122)

ser_2 (55)

2_56 (56)

ser 56_1 (55)

ser57_3 (55)

SER58_1 (2)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=222:gfmis-soe-download
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=219:sepa

sepa (1/1)

sepa (1)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=218:faq

FAQ (1/5)

FAQ (5)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=386:2013-07-19-02-25-13index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=387:2013-07-19-02-25-30index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=396:2013-07-26-09-04-20index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=439:-sepa--2558index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=441:-sepa--sepa-for-top-executives
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=215:-sepaindex.php?option=com_phocadownload&view=category&id=216:2011-12-24-09-51-14index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=213:2011-12-10-04-46-06index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=209:-8-&Itemid=290
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=205:2011-11-09-09-49-29&Itemid=272index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=206:2011-11-09-09-50-39&Itemid=272index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=207:2011-11-09-09-51-48&Itemid=272index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=212:2011-12-08-07-49-56&Itemid=272index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118:2011-09-14-05-51-36&Itemid=268index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=202:2011-11-09-09-46-43&Itemid=268index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=203:-----------2&Itemid=268index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=204:2011-11-09-09-48-21&Itemid=268index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=129:state-enterprise-key-indicators--seki&Itemid=83
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=241:good-governance-53&Itemid=99index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=242:good-governance-54&Itemid=99index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=345:-2556&Itemid=99index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=434:2557&Itemid=99index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=127:2011-10-24-03-39-04index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=126:-2554-
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=125:2011-10-21-07-07-40index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=117:2011-09-14-05-50-55&Itemid=239index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=199:2011-11-09-09-40-52&Itemid=239index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=200:2011-11-09-09-42-25&Itemid=239index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=201:2011-11-09-09-44-25&Itemid=239index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=114:2011-09-14-02-59-30&Itemid=156index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=116:2011-09-14-02-59-56&Itemid=156
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=104:-2551&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=105:-2552&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=106:-2553&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=107:-2554&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=221:money-send-goverment-2555&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=333:-2551-2555&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=356:-2556&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=415:-2557&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=435:-2558&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=466:-2559&Itemid=88index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=91:2011-08-31-19-31-05index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=95:2011-08-31-19-32-27index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=96:2011-08-31-19-32-45index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=97:2011-08-31-19-33-03index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=98:2011-08-31-19-33-23index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=99:2011-08-31-19-33-38index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=100:2011-08-31-19-33-58index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=101:2011-08-31-19-34-13index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=102:2011-08-31-19-34-27index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=103:2011-08-31-19-34-42index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=83:2011-08-31-19-28-20index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=89:2011-08-31-19-30-33index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=90:2011-08-31-19-30-50index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=92:2011-08-31-19-31-23index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=93:2011-08-31-19-31-39
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=79:2011-08-31-19-27-18index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=82:2011-08-31-19-28-02index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=94:2011-08-31-19-31-58index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=76:2011-08-31-19-26-30index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=77:2011-08-31-19-26-45index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=78:2011-08-31-19-27-01index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=80:2011-08-31-19-27-32index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=81:2011-08-31-19-27-47index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=87:2011-08-31-19-29-15index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=71:2011-08-31-19-25-06index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=72:2011-08-31-19-25-22index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=73:2011-08-31-19-25-40index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=74:2011-08-31-19-25-56index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=75:2011-08-31-19-26-13index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=85:2011-08-31-19-28-49index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=86:2011-08-31-19-29-02index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:2011-08-31-19-29-32
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=66:2011-08-31-19-20-34&Itemid=200index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=67:2011-08-31-19-20-53&Itemid=200index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=68:2011-08-31-19-21-11&Itemid=200index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=69:2011-08-31-19-21-27&Itemid=200index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=70:2011-08-31-19-24-51&Itemid=200index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=299:2012-05-03-07-42-36&Itemid=200index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=62:2011-08-31-19-06-18index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=63:2011-08-31-19-06-33index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=64:2011-08-31-19-06-51index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=65:2011-08-31-19-20-11index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=51:2011-08-31-19-01-17index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=52:2011-08-31-19-01-42index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=53:2011-08-31-19-02-05index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=54:2011-08-31-19-02-37index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=55:2011-08-31-19-02-52index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=56:2011-08-31-19-03-10index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=57:2011-08-31-19-03-28index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=59:2011-08-31-19-04-05index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=60:2011-08-31-19-04-21index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=61:2011-08-31-19-04-38
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=47:2011-08-31-18-44-11&Itemid=43index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=48:2011-08-31-18-58-38&Itemid=43index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=49:2011-08-31-18-59-15&Itemid=43index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=50:2011-08-31-18-59-35&Itemid=269index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=124:2011-10-02-12-44-38&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=130:--2552-&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=131:2011-10-31-03-19-51&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=132:-sod--9--2552---&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=134:2011-10-31-03-20-42&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=135:2011-10-31-03-20-58&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=136:-pso&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=137:-2552&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=138:2011-10-31-03-21-47&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=139:2011-10-31-03-22-01&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=140:--3--2553-&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=141:--2553-2557&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=143:----2553&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=144:----2553&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=145:----2553&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=146:--2547-2551&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=148:--2553&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=151:2011-10-31-03-25-11&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=154:2011-10-31-03-25-49&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=156:-2553-thailand-research-expo-2010&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=159:---6--2553----&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=160:2011-10-31-03-27-21&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=161:---22553&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=162:-2553&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=163:---5--2554-2558-&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=164:-2552-&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=165:-5-&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=166:2011-10-31-03-28-49&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=168:2011-10-31-03-29-18&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=169:2011-10-31-03-29-31&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=170:--2554&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=177:2011-10-31-03-31-20&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=179:2011-10-31-03-31-49&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=188:--2554&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=190:2011-10-31-03-34-20&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=191:-----15--2554-----&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=192:-----17--2554-----&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=193:----19--23--2554-----&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=194:--evm---22--2554-----&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=195:2011-10-31-03-35-55&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=196:2011-10-31-03-36-10&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=210:2011-12-01-03-43-19&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=287:-2552&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=292:2012-03-08-07-47-20&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=295:aec2&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=296:-aec&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=320:2012-06-20-02-41-14&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=337:-2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=343:2013-01-08-03-37-12&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=344:-9--2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=350:-the-aerotropolis-strategy-and-thailands-competitiveness--18--2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=358:best-practice&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=363:-ec-finance&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=365:----2555&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=370:-qq-20--2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=372:-ppp&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=373:2013-05-28-08-14-00&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=374:2013-05-28-09-24-57&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=377:-sar-ofi-roadmap--19-21--2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=382:-sepa--opr--c&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=383:--2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=399:--2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=400:-2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=402:-gfmis-soe--ifrs&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=403:2013-09-12-06-46-47&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=406:---2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=407:2013-09-24-03-02-51&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=409:2013-10-28-08-51-07&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=410:2013-11-06-08-40-38&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=412:-gfmis-soe--2&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=417:-sepo-news--12557&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=428:2014-07-07-03-34-42&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=429:-782557&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=430:---2557&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=432:--2558&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=433:--pfms-soe--11--2557&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=440:-q-q&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=464:-2559-&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=465:2015-11-17-08-08-48&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=467:2015-11-23-04-13-33&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=468:--17--2558&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=470:--2558--2558-&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=471:----5--2558---------&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=472:------27--58-24--58-28--58-&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=473:-ppp-&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=476:--15--2559&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=477:2016-01-18-09-02-38&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=478:2016-01-19-04-32-40&Itemid=346

เอกสารเผยแพร่ (88/164)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2552 (1)

เอกสารการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2552 (1)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (1)

เอกสารประกอบการสัมมนา SOD เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น (4)

เอกสารประกอบการสัมมนา (1)

หลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ ร่วมทุนและกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ (1)

การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) (3)

หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 (1)

แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล (1)

แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (1)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (1)

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย พ.ศ. 2553 - 2557 (1)

ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลังและผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 (2)

แบบรายงานกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 (4)

แบบรายงานกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 (5)

ผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ ปี 2547 - 2551 (1)

การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2553 (2)

บทความของคุณอานันท์ ปันยารชุน (1)

แบบสอบถาม การประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ การบริหารจัดการสารสนเทศ (1)

การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) (1)

ปาฐกถาในการสัมมนาใหญ่ของชมรมบริหารความเสี่ยง รัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 6 สิงหาคม 2553 โดย ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ (1)

สัมภาษณ์พิเศษ (1)

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม กนร. ครั้งที่ 2/2553 (1)

ข่าวประชาสัมพันธ์รายได้นำส่งของรัฐวิสาหกิจเดือนตุลาคม 2553 (1)

ผลการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ สคร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) (1)

สรุปภาพรวมของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลประจำปี 2552 (0)

แบบฟอร์มข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (1)

แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (1)

การจัดชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพ รัฐวิสาหกิจต่อคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง ประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (2)

แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับอัตรา เงินเดือนค่าจ้างของภาครัฐวิสาหกิจ (1)

รายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 (2)

แบบฟอร์มขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (2)

แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ในภาวะฉุกเฉิน (1)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 (2)

เอกสารประกอบการเสวนา สคร. สัญจร จ.ระยอง (2)

เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร รัฐวิสาหกิจ กับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ (3)

เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร รัฐวิสาหกิจ กับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ (3)

เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “รัฐวิสาหกิจต้องปรับตัวอย่างไรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันที่ 19 และ 23 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ (4)

เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงแนวทางการนำระบบ การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค (4)

แผนป้องกันอัคคีภัย (3)

แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของ สคร. (2)

กำหนดการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (1)

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐประจำปี 2552 (1)

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ (1)

ผลการอบรมเรื่อง "รุกตลาดพม่าหาแหล่งลงทุนใหม่ใน AEC" (1)

ผลการศึกษาการสร้างความชัดเจนในบทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้ AEC (1)

ประเด็นที่ใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (2)

กฏบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 (1)

คู่มือการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (4)

การสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 9 มกราคม 2556 (2)

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง The Aerotropolis Strategy and Thailand's Competitiveness ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 (2)

เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (1)

แนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (2)

แบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1)

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น "แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ" (20 พ.ค. 2556) (1)

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องกฎหมาย PPP (2)

แบบสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก (1)

แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ (1)

เอกสารอบรมการตรวจประเมินและการจัดทำ SARและการจัดทำ OFI Roadmap วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 (1)

เอกสารประกอบการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลตามระบบ SEPA และการจัดทำ OPR สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม C (3)

โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2556 (5)

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ปี 2556 (4)

โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2556 (4)

เอกสารประกอบการอบรมโครงการปรับปรุงโครงสร้างผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS-SOE ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) (3)

ประกาศ สคร. รายชื่อผู้สมัครฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (6)

กำหนดการสัมมนา บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2556 (1)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 (1)

ประกาศ สคร. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ (2)

แบบฟอร์มประวัติและหนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (3)

การสัมมนาเปิดโครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยายระยะที่ 2 (1)

เอกสารเผยแพร่ Sepo News ฉบับที่ 1/2557 (1)

จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด...ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ (1)

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 78/2557 (2)

ประกาศคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี 2557 (3)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 (1)

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เรื่อง PFMS SOE เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 (1)

การเปิดจอง "เหรียญที่ระลึกพระคลัง (พิมพ์สี)" (1)

แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (2)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (2)

แบบสำรวจความคิดเห็นและแบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์เชิกรุก (2)

เอกสารเพื่อใช้ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็น วันที่ 17 ธันวาคม 2558 (2)

เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 และแบบรายงานประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558 ในประเภทรางวัลที่ส่งโครงการเข้าประกวด (5)

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (1)

เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และกฎหมายลำดับรองที่ใช้บังคับแล้ว ณ จ.สุราษฎร์ธานี จ.ขอนแก่น และจ.เชียงใหม่ (วันที่ 27 กค 58, 24 สค 58, 28 สค 58 ตามลำดับ) (2)

เอกสารประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ PPP ของสาธารณรัฐอินเดีย (2)

เอกสารประกอบการบรรยายงบลงทุน วันที่ 15 มกราคม 2559 (1)

ร่าง พรบ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุงหลังรับฟังความคิดเห็น) (1)

หลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ (3)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=45:dev-test-2
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=44:dev-test

Dev Test (1/1)

Dev Test (1)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=42:test01

test (1/7)

test01 (7)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=41:vdo

VDO (1/1)

VDO (1)

index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=40:2011-07-24-08-40-12&Itemid=162index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=120:2011-09-14-05-53-11&Itemid=240index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=121:2011-09-13-05-53-11&Itemid=240index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=122:2011-09-13-05-53-11&Itemid=240index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=37:2011-07-24-06-57-37&Itemid=104index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=405:2013-09-14-12-45-04&Itemid=104
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=34:2011-07-04-13-18-49&Itemid=148index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=31:2011-07-04-13-18-12&Itemid=147index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=32:2011-07-04-13-18-22&Itemid=147index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=33:2011-07-04-13-18-33&Itemid=147index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:2011-07-04-13-17-13index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=27:2011-07-04-13-17-23index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=28:2011-07-04-13-17-34index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=29:2011-07-04-13-17-46index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=30:2011-07-04-13-17-55
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=24:2011-07-04-13-16-40index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=25:2011-07-04-13-16-51index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=22:2011-07-04-13-05-13&Itemid=144index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23:2011-07-04-13-05-46&Itemid=164index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=19:2011-07-04-12-55-53&Itemid=160index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=20:2011-07-04-13-01-03&Itemid=160index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=21:2011-07-04-13-04-39&Itemid=160
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=15:2011-07-04-12-46-58index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:2011-07-04-12-49-29index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:2011-07-04-12-49-43index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=18:2011-07-04-12-55-04index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=12:2011-06-02-06-48-29index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=10:2011-06-02-06-37-09&Itemid=70index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=11:-2553&Itemid=70index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=375:--2554-2556&Itemid=70
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=9:-2553-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=8:-4---2552-2555-index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:2011-06-02-06-08-50&Itemid=66index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=13:2011-06-07-13-08-26&Itemid=66index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:2011-06-07-13-08-57&Itemid=66
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:2011-06-02-05-54-41
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=339:472541index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=222:gfmis-soe-downloadindex.php?option=com_phocadownload&view=category&id=400:-2556&Itemid=346index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=117:2011-09-14-05-50-55&Itemid=239index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=379:2013-06-19-04-02-39&Itemid=424
 

Most downloaded files

เอกสารประกอบ HR (เอกสารเผยแพร่/โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2556)
ข่าวประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 (ข่าวสาร PPPs/ข่าวสาร PPPs)
Powered by Phoca Download
โลโก้ สคร.

 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-5880-7

www.sepo.go.th
webmaster@sepo.go.th