เลือกภาษาตารางกำหนดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ใช้สำหรับปี 2555


PDF พิมพ์ อีเมล
 

          ก่อน ที่รัฐวิสาหกิจจะเริ่มต้นบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ GFMIS-SOE นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย เกี่ยวกับกำหนดการและความถี่
ในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ ทางโครงการฯ จึงได้จัดทำตารางกำหนดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE โดยแบ่งเป็นรายละเอียด
ตามกลุ่มของรัฐวิสาหกิจและรอบปีบัญชี ตัวอย่างเช่น กลุ่มสถาบันการเงิน -ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และรอบปีบัญชี
เป็นปีปฏิทิน (Fin-NonListed-K4)

          รัฐวิสาหกิจสามารถตรวจดูรายชื่อ หรือกลุ่มของหน่วยงานได้ตามรายละเอียดด้านล่าง และทำการ Download ตารางกำหนดการ
นำส่งข้อมูลเข้าระบบได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ Template ที่ใช้ประเมิน KPI ปี 2555 และกำหนดการนำส่งข้อมูลของทุกรัฐวิสาหกิจ

กลุ่ม

ตารางการส่งข้อมูล

รายชื่อรัฐวิสาหกิจ

วันที่ Update

กลุ่มสถาบันการเงิน -
จดทะเบียนในตลาดฯ และรอบปีบัญชีเป็นปีปฏิทิน
(Fin-Listed-K4)

Download ตารางการนำส่งข้อมูล Fin-Listed-K4

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน )
9 ธ.ค. 54

กลุ่มสถาบันการเงิน -
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ และรอบปีบัญชีเป็นปีปฏิทิน
(Fin-NonListed-K4)

Download ตารางการนำส่งข้อมูล Fin-NonListed-K4

ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า
ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9 ธ.ค. 54

กลุ่มสถาบันการเงิน -
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ และรอบปีบัญชีเป็นปีพิเศษ
(Fin-NonListed-V3)

Download ตารางการนำส่งข้อมูล Fin-NonListed-V3

ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 9 ธ.ค. 54

กลุ่มที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน -
จดทะเบียนในตลาดฯ และรอบปีบัญชีเป็นปีปฏิทิน
(NonFin-Listed-K4)

Download ตารางการนำส่งข้อมูล NonFin-Listed-K4

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 54

กลุ่มที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน - ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ และรอบปีบัญชีเป็นปีปฏิทิน
(NonFin-NonListed-K4)

Download ตารางการนำส่งข้อมูล NonFin-NonListed-K4

บ.กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
9 ธ.ค. 54

กลุ่มที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน -
จดทะเบียนในตลาดฯ และ รอบปีบัญชีเป็นปีงบประมาณ
(NonFin-Listed-V9)

Download ตารางการนำส่งข้อมูล NonFin-Listed-V9

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

9 ธ.ค. 54

กลุ่มที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน -
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ และ รอบปีบัญชีเป็นปีงบประมาณ
(NonFin-NonListed-V9)

Download ตารางการนำส่งข้อมูล NonFin-NonListed-V9

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การสวนยาง
องค์การสะพานปลา
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
องค์การเภสัชกรรม
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
โรงงานยาสูบ
โรงพิมพ์ตำรวจ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
สถาบันการบินพลเรือน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บ. อู่กรุงเทพ จก.
องค์การตลาด
องค์การคลังสินค้า
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การจัดการน้ำเสีย
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การเคหะแห่งชาติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
องค์การสวนสัตว์
สำนักงานธนานุเคราะห์
9 ธ.ค. 54
ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ Template ที่ใช้ประเมิน KPI ปี 2555 และกำหนดการนำส่งข้อมูลของทุกรัฐวิสาหกิจ 9 ธ.ค. 54
 

 

 
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2012 เวลา 14:05 น.

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Tel : สคร. 02-298-5880-9  ต่อ 2179 - 2180  Fax : 02-279-8547
Tel : Helpdesk 02-298-5880-9 ต่อ 2181 , 02-298-6340-43

gfmis-soe.sepo.go.th