สคร. จัดอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการที่ดี


PDF พิมพ์ อีเมล

สคร. จัดอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการที่ดี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการที่ดี
หัวข้อ “ผู้กำกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร :แนวคิดและกรณีศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม เป็นผู้บรรยาย
โดย สคร. ได้จัดร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการอบรม
ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power เมื่อวันที่ 26กันยายน 2555

alt

alt

alt

alt

alt

 

 
เขียนโดย วราพร สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร   
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2012 เวลา 10:23 น.
โลโก้ สคร.

 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-5880-7

www.sepo.go.th
webmaster@sepo.go.th