ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-5880-9

www.sepo.go.th
webmaster@sepo.go.th