Select language
Announced

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างแบบมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างแบบมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ ...

ประกาศ สคร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ สคร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ...

เอกสารเพื่อใช้ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็น วันที่ 17 ธันวาคม 2558

เอกสารเพื่อใช้ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็น วันที่ 17 ธันวาคม ...

เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ และกฎหมายลำดับรองที่ใช้บังคับแล้ว ณ จ.สุราษฎร์ธานี (27 ก.ค. 58) จ.ขอนแก่น(24 ส.ค. 58) และ จ.เชียงใหม่ (28 ส.ค. 58)

เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ และกฎหมายลำดับรองที่ใช้บังคับแล้ว ณ จ.สุราษฎร์ธานี (27 ก.ค. 58) จ.ขอนแก่น(24 ส.ค. 58) และ จ.เชียงใหม่ (28 ส.ค. 58)...

แบบรายงานการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ / กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

แบบรายงานการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ / กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ...

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ...

http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/92592418_1_59.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/711444contract_sepo_25_1_59.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/499215220159.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/65958828_12_58.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/788293141258.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/104312ppp_31_08_58.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/480566230658.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/844104comment__copy.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/560739893515_________.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/67216750MBC.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/167208ppp__160358.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/552005________________6_copy.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/952758081257.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/556262ppp_front_060857.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407974noneonly_020259_1.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/390451noneonly_290159_1.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/131832noneonly_280159_1.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/400091noneonly_270159_1.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/518771noneonly_250159_1.jpg
http://www.sepo.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/517645noneonly_180159_1.jpg
News Image

ร่าง พรบ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... (ฉบับปรับป

...

News Image

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างแบบมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให

...

News Image

ประกาศ สคร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

...

News Image

ประกาศ สคร. เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ

...

News Image

เอกสารเพื่อใช้ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็น วันที่ 17 ธันวาคม 2558

...

News Image

เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ และกฎหมายลำดับรองที่ใช้บังค

...

News Image

เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของร

...

News Image

เอกสารประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ PPP ของสาธารณรัฐอินเดีย

...

News Image

แบบฟอร์มกรอบนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

...

News Image

แบบรายงานการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ / กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำก

...

News Image

ประกาศ สคร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการ การลงท

...

News Image

กฎหมายลำดับรอง 6 ฉบับ ออกตามความใน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

...

News Image

ประกาศ สคร. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้เชี่่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป

...

News Image

เอกสารประกอบการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. การให้

...

News Image

สคร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแบบมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุนฯ

...

News Image

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2559

...

News Image

สคร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

...

News Image

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 1

...

News Image

ผอ. สคร. ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

...

News Image

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2559

...

Sunday 07 February 2559

1234567891011

SEPO CALENDAR

February 2016
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      

กราฟและบทวิเคราะห์

 • ผลการดำเนินงาน
 • ฐานะทางการเงิน
 • Top Performers
 • Top เงินนำส่ง-การเบิกจ่าย
 • เงินนำส่งรัฐ
 • การเบิกจ่ายงบลงทุน
Net Profit Margin (%) : รายได้รวมและกำไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมเพิ่มขึ้น โดย ณ กันยายน 2557 รัฐวิสาหกิจ
มีรายได้รวมจำนวน 4.05 ล้านล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2.31 แสนล้านบาท โดยมีความสามารถในการทำกำไร (Net Profit Margin) เท่ากับ 5.73% โดยรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงินมีรายได้รวมประมาณ 2.43 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5.12 หมื่นล้านบาท (Net Profit Margin 18.4%) ในขณะที่รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน มีรายได้ถึง 3.64 ล้านล้านบาท
มีกำไรสุทธิ 1.80 แสนล้านบาท (Net Profit Margin 4.79%)
Zoom In Zoom Out Relate Chart
ภาพรวมฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ณ 30 กันยายน 2557 : สินทรัพย์รวมจำนวน 12.29 ล้านล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มสถาบันการเงินจำนวน 7.22 ล้านล้านบาท และ กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จำนวน 5.06 ล้านล้านบาท ในขณะที่รัฐวิสาหกิจมีหนี้สินรวมกันจำนวน 9.70 ล้านล้านบาท โดยเป็นหนี้สินของกลุ่มสถาบันการเงินจำนวน 6.66 ล้านล้านบาท
และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจำนวน 3.04 ล้านล้านบาท
Zoom In Zoom Out Relate Chart
ผลกำไรสุทธิสูงสุดประจำปี 2557 ของรัฐวิสาหกิจ 10 อันดับ ณ 30 กันยายน 2557 : ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงที่สุด (82,444 ล้านบาท) รองลงมาได้แก่ กฟผ. (36,747 ล้านบาท) และธนาคารกรุงไทย (25,172 ล้านบาท) ตามลำดับ
Zoom In Zoom Out Relate Chart
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2557
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
19,085
2 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
18,979
3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
15,312
4 ธนาคารออมสิน
13,023
5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

10,583
6

โรงงานยาสูบ

8,927
7

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

8,313
8

การประปาส่วนภูมิภาค

5,679
9 การไฟฟ้านครหลวง
5,343
10 การประปานครหลวง
4,745

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 5 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) 2557
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
เป้าหมาย
เบิกจ่ายจริง
1 โรงพิมพ์ตำรวจ
3.74 4.3
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
18,642
18,642
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 37,027
36,991
4 การประปานครหลวง
9,000
8,826
5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 10,582
10,347
ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2556
1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
15,082
2 ธนาคารออมสิน
13,329
3 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
11,679
4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
10,135
5

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

9,938
6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7,511
7

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

7,398
8

การไฟฟ้านครหลวง

4,217
9 โรงงานยาสูบ
3,331
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,075

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 5 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2556
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
17,143
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
18,356
3 บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด
1,075
4 การประปาส่วนภูมิภาค
6,754
5 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
55
ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2555
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
22,643
2 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
17,519
3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
14,642
4 ธนาคารออมสิน
11,863
5

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

11,184
6

โรงงานยาสูบ

8,590
7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7,264
8

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

6,669
9 การประปานครหลวง
3,511
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 5 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2555
1 การเคหะแห่งชาติ
6,309
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
19,059
3 การประปานครหลวง
3,725
4 การไฟฟ้านครหลวง
9,436
5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
777

ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2554
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
17,716.00
2 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
16,789.00
3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
14,636.00
4 ธนาคารออมสิน
8,000.00
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7,533.00
6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
5,360.00
7 การไฟฟ้านครหลวง
3,907.00
8 การประปานครหลวง
3,013.00
9 โรงงานยาสูบ
2,818.00
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,800.00

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่ รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2554
1 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 64,286.00
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
22,291.00
3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
18,841.00
4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
17,940.00
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16,640.00
6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 14,212.00
7 การไฟฟ้านครหลวง
8,188.00
8 การถไฟแห่งประเทศไทย
8,027.80
9 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
6,872.00
10 การเคหะแห่งชาติ
6,818.30
ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2553
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
15,831
2 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
14,964
3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
14,535
4 ธนาคารออมสิน
8,000
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6,602
6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
6,015
7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
5,363
8 โรงงานยาสูบ
4,619
9 การไฟฟ้านครหลวง
3,718
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,800
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2553
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
64,529
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
28,827
3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
27,159
4 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
25,392
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16,726
6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
12,064
7 การรถไฟแห่งประเทศไทย
11,384
8 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
9,923
9 การเคหะแห่งชาติ
7,612
10 การประปาส่วนภูมิภาค
6,702
ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่ รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2552
1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 14,453.78
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 12,463.00
3 โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง 9,857.00
4 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 8,759.31
5 ธนาคารออมสิน 6,800.00
6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 6,283.40
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,091.00
8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 3,217.20
9 การปะปานครหลวง 3,013.50
10 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2,580.00
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่ รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2552
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 71,931.50
2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 29,787.70
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 22,999.42
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13,542.10
5 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 13,065.47
6 การเคหะแห่งชาติ 9,504.67
7 การไฟฟ้านครหลวง 8,406.32
8 การรถไฟแห่งประเทศไทย 6,922.36
9 การประปาส่วนภูมิภาค 6,099.99
10 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5,929.06
ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่
รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2551
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
25,587.32
2 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
13,930.73
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
13,307.00
4 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
8,660.00
5 ธนาคารออมสิน
6,196.00
6 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
5,727.00
7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5,511.00
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4,980.00
9 การไฟฟ้านครหลวง
2,520.00
10 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1,950.75
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)
ที่ รายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ปี 2551
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
47,501.14
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
30,253.05
3 การเคหะแห่งชาติ
26,827.79
4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
26,090.25
5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
15,903.30
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15,375.67
7 การไฟฟ้านครหลวง
12,156.42
8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
10,293.00
9 การรถไฟแห่งประเทศไทย
7,705.75
10 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพย์ จำกัด
6,414.67
เงินนำส่งรัฐ : หน่วยล้านบาท รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งเข้ารัฐในเดือนพฤศจิกายน 2558 จำนวน 9,200.41 ล้านบาท
รวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 จำนวน 29,193.52 ล้านบาท คลิกดูรายละเอียด
Zoom In Zoom Out Relate Chart
การเบิกจ่ายงบลงทุน: หน่วยล้านบาท กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 รัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติ
งบลงทุนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 281,314.139 ล้านบาท ณ เดือนตุลาคม 2558 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว
จำนวน 41,250.311 ล้านบาท คลิกดูรายละเอียด
Zoom In Zoom Out Relate Chart

SEPO VIDEO

SEPO POLL

busyPOLLXT_LOADING

จัดซื้อจัดจ้าง

 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • รายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง
 • Link ที่เกี่ยวข้อง
โลโก้ สคร.

 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-5880-7

www.sepo.go.th
webmaster@sepo.go.th