เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ

และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SEPO Highlight
 • หลักทรัพย์ หลักทรัพย์
  หลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น
 • กฏหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ กฏหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ
  กฎหมายและระเบียนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจด้านบุคคลากร ด้านการเงิน ด้านการบริหารงาน
 • GFMIS-SOE GFMIS-SOE
  ข้อมูลผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประกอบไปด้วยข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลผู้บริหารคณะกรรมการ ข้อมูลทั่วไป
 • PPP PPP
  กฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
  ขั้นตอน / กรอบระยะเวลา การจัดทำบันทึกข้อตกลง ผลการประเมินฯ รวมถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในระบบประเมินผล และระบบแรงจูงใจ
 • เอกสารเผยแพร่ เอกสารเผยแพร่
  เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา บทความ คู่มือต่างๆ ฯลฯ
1

Net Profit Margin (%) : รายได้รวมและกำไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมเพิ่มขึ้น โดย ณ กันยายน 2557 รัฐวิสาหกิจ
มีรายได้รวมจำนวน 4.05 ล้านล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2.31 แสนล้านบาท โดยมีความสามารถในการทำกำไร (Net Profit Margin) เท่ากับ 5.73% โดยรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงินมีรายได้รวมประมาณ 2.43 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5.12 หมื่นล้านบาท (Net Profit Margin 18.4%) ในขณะที่รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน มีรายได้ถึง 3.64 ล้านล้านบาท
มีกำไรสุทธิ 1.80 แสนล้านบาท (Net Profit Margin 4.79%)

ภาพรวมฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ณ 30 กันยายน 2557 : สินทรัพย์รวมจำนวน 12.29 ล้านล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มสถาบันการเงินจำนวน 7.22 ล้านล้านบาท และ กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จำนวน 5.06 ล้านล้านบาท ในขณะที่รัฐวิสาหกิจมีหนี้สินรวมกันจำนวน 9.70 ล้านล้านบาท โดยเป็นหนี้สินของกลุ่มสถาบันการเงินจำนวน 6.66 ล้านล้านบาท
และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจำนวน 3.04 ล้านล้านบาท

ผลกำไรสุทธิสูงสุดประจำปี 2557 ของรัฐวิสาหกิจ 10 อันดับ ณ 30 กันยายน 2557 : ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงที่สุด (82,444 ล้านบาท) รองลงมาได้แก่ กฟผ. (36,747 ล้านบาท) และธนาคารกรุงไทย (25,172 ล้านบาท) ตามลำดับ

ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท)

เงินนำส่งรัฐ

เงินนำส่งรัฐ : หน่วยล้านบาท รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งเข้ารัฐในเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 5,386.18 ล้านบาท
รวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 102,385.39 ล้านบาท คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเบิกจ่ายงบลงทุน

การเบิกจ่ายงบลงทุน: หน่วยล้านบาท กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 รัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติ
งบลงทุนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 148,197.801 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2558 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว
จำนวน 5,250.973 ล้านบาท คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม